Yhteystiedot

Saunakallion asukasyhdistyksen hallitus 2019:

MATTI SEPPÄLÄ pj, Metsätie
matti.seppala1(ät)luukku.com
puh. 050-5761257

JUHA LEINO vara pj.

LASSE LAMMI sihteeri Siltapolku

JAANA HILTUNEN Loutinkatu
jaana.hiltunen(ät)elisanet.fi

JAANA TAKKAVUORI Loutinkatu
jaana.takkavuori(ät)kolumbus.fi

ILARI MYLLYVIRTA Vehkatie

Huom. Muuta (ät) oikeaksi @.

Sivujen ylläpitäjä: Kari Nieminen
puh. 0400-976071
kari.nieminen(ät)outlook.com

SAUNAKALLION ASUKASYHDISTYS  SÄÄNNÖT

Vuosikokouksessa 26.3.2013 tehtiin sääntömuutoksia, muutokset näet pöytäkirjasta. 

Yhdistyksen nimi on Saunakallion asukasyhdistys ja kotikunta Järvenpää. 

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kotikaupunkinsa ja erityisesti Saunakallion asukkaiden viihtyvyyttä ja elin olosuhteita sekä ympäristöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, tiedotus, valistus yms. tilaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan sellaiseen päätöksentekoon, joka liittyy yhdistyksen tarkoitukseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja muuta varainhankintaa. 

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet,  jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 2 —6 varsinaista jäsentä, jotka valitsee vuosikokous. Jäsenten keskuudesta vuosikokous nimeää puheenjohtajan.

 Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,   rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko jakamalla kutsu Saunakallion alueen talouksien postilaatikoihin tai kiinnittämällä kutsu sopivaan paikkaan Saunakallion alueella tahi julkaisemalla kutsu paikallisessa sanomalehdessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-  ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.      päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.      valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.